Eesti keel English По-русски

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI PERSONALIRENDIETTEVÕTETE LIIT PÕHIKIRI

I Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Eesti Personalirendiettevõtete Liit (edaspidi: Selts).
1.2. Selts on eraõiguslik juriidiline isik Eesti Vabariigi seaduste järgi. Selts on vaba algatuse alusel asutatud iseseisev mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, mittetulundusühingute seadusest ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
1.3. Seltsi asukoht on Tallinn.
1.4. Selts on põhieesmärgi saavutamisel suunatud tegevusega tulu mittetaotlev juriidiline isik ja võib oma tulu kasutada ainult käesoleva põhikirja (edaspidi: põhikiri) punktis 2.1. nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Selts ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel. Seltsil on õigus avada ja sulgeda kontosid krediidiasutustes ning teostada finantsoperatsioone.
Seltsil on oma nimetusega pitsat ja iseseisev bilanss.
1.5. Seltsi tööks vajalikud reeglid, mis ei ole määratletud põhikirjaga, kehtestatakse vajadusel kodukorraga. Kodukorra kehtestab ja sellesse viib muudatusi sisse Seltsi üldkoosolek lihthäälteenamusega.
1.6. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II Seltsi eesmärk ja sümboolika

2.1. Seltsi eesmärk on:

• rendipersonali töö propageerimine ja ala maine tõstmine;
• töötajate rendist saadava lisaväärtuse selgitamine tööandjatele ja avalikkusele;
• personalirendifirmade turu korrastamisele kaasaaitmine ja osalemine töösuhteid puudutavas seadusloomes;
• personalirendifirmade eetikakoodeksi loomine ja ellu rakendamine;
• koostöö avaliku- ja erasektoriga tööturu paindlikkuse ja efektiivsuse suurendamiseks.

2.2. Põhieesmärgi saavutamiseks on Seltsil õigus rahaliste vahendite hankimise eesmärgil viia läbi tasulisi üritusi, võtta vastu rahalisi ning varalisi annetusi ja eraldisi, anda kasutamiseks Seltsi ruume ja vahendeid, teostada tehinguid Seltsi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga. Samuti arendab Selts koostööd teiste huvialaorganisatsioonidega, piirkondlike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal.

2.3. Seltsil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus. Sümboolika kasutamise sätestab Seltsi kodukord.

2.4. Selts on asutatud tähtajatult.

III Seltsi liikmed

3.1. Seltsil on vähemalt 2 (kaks) liiget.
3.2. Seltsi liikmeteks võivad olla füüsilised isikud ja juriidilised isikud.

IV Liikmeks vastuvõtmine

4.1. Taotleja esitab Seltsile kirjaliku avalduse.
4.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi liikmete üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek). Kandidaadi vastuvõtmine Seltsi liikmeks otsustatakse Üldkoosolekul salajasel hääletusel ühehäälsusega. Üldkoosolek ei ole kohustatud Seltsi vastuvõtmise ega mittevastuvõtmise otsust motiveerima.

4.3. Seltsi liikmelisus algab Üldkoosoleku poolt isiku Seltsi vastuvõtmise avalduse rahuldamise hetkest.

4.4. Hääletusel positiivse tulemuse saanud kandidaat peab enne Seltsi liikmeks registreerimist tasuma Seltsi poolt kehtestatud sisseastumismaksu. Kogu Seltsi liikmeks olemise perioodi vältel tasub liige liikmemaksu, maksude suurused määrab igaks majandusaastaks Üldkoosolek. Liikmemaksude tasumine toimub Seltsi poolt kehtestatud korras.

V Seltsist väljaastumine

5.1. Liikmel on õigus Seltsist välja astuda. Liige esitab vastava kirjaliku avalduse Juhatusele.
5.2. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, ei pea liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
5.3. Liikme liikmelisus Seltsis lõpeb Juhatusele avalduse esitamise hetkest.

VI Seltsist väljaarvamine

6.1. Liikme võib Seltsist välja arvata:
6.1.1. Põhikirja sätete täitmata jätmisel;
6.1.2. Seltsi olulisel määral kahjustamise eest;
6.1.3. Liikmemaksu tasumata jätmisel, kui liikmemaksu tasumise tähtajast on möödunud üle kolme kuu;
6.1.4. Üldkoosoleku või Juhatuse otsuse jämeda või vähemalt teistkordse rikkumise korral;
6.2. Liikme väljaarvamise otsustab Üldkoosolek Juhatuse ettepanekul Seltsi liikme taotluse alusel või omal algatusel.
6.3. Liikme väljaarvamine ei vabasta Seltsist väljaarvatud liiget tema poolt väljaarvamise otsustamise hetkeni tasumata liikmemaksu tasumisest.

VII Liikmete õigused

7.1. Liikmetel on õigus:
7.1.1. osaleda Üldkoosolekul;
7.1.2. võtta osa Seltsi poolt korraldatavatest üritustest;
7.1.3. Esitada arupärimisi ja ettepanekuid Seltsi valitavate organite tegevuse kohta ning saada Seltsi tegevusest teda huvitavat informatsiooni.
7.2. Liikmetel on ka muud põhikirja või seadusega ettenähtud õigused.

VIII Liikmete kohustused

8.1. Liikmed on kohustatud:
8.1.1. järgima põhikirja ja kodukorda;
8.1.2. järgima Üldkoosoleku ning Juhatuse põhikirjaga kooskõlas olevaid otsuseid;
8.1.3. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
8.1.4. hoidma ja kasutama heaperemehelikult Seltsile kuuluvat vara;
8.1.5. mitte kahjustama ja hoiduma tegevusest, mis kahjustab või võib kahjustada Seltsi mainet.
8.2. Seltsi liikme andmete (nime, isiku- või registrikoodi või aadressi) muutumisel teavitab liige sellest kirjalikult Juhatust liikmete nimekirjas muudatuse tegemiseks.

IX Liikmemaks

9.1. Üldkoosolek võib kehtestada Seltsi liikmemaksu, määrates selle suuruse.
9.2. Kui Üldkoosolek ei otsusta teisti, kuulub liikmemaks tasumisele kvartaalselt, iga kvartali esimese kuu 5. (viiendaks) kuupäevaks.
9.3. Üldkoosolekul on õigus kehtestada viivis liikmemaksu tasumisega viivitamise eest.

X Seltsi juhtimine

Üldsätted
10.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on Üldkoosolek. Seltsi juhib ja esindab Juhatus.
10.2. Üldkoosoleku ega Juhatuse otsusega ei või panna liikmele muud varalist kohustust, kui on liikmemaksu tasumise kohustus.
10.3. Üldkoosoleku ja/või Juhatuse otsusega võib panna liikmele kohustusi seoses Seltsi ürituse korraldamisega ja/või neist osavõtuga eeldusel, et liikmega on saavutatud kokkulepe viimase poolt sellega seoses kantavate kulutuste hüvitamise osas Seltsi poolt.

XI Üldkoosolek

11.1. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Seltsi liikmed.
11.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
11.2.1. põhikirja muutmine;
11.2.2. Seltsi eesmärgi muutmine;
11.2.3. Juhatuse liikmete valimine;
11.2.4. Juhatuse Esimehe valimine;
11.2.5. Juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;
11.2.6. Seltsi varade kasutamine ja käsutamine;
11.2.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Juhatuse pädevusse.
11.3. Üldkoosoleku kokkukutsumine:
11.3.1. Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus.
11.3.2. Juhatus peab Üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses ettenähtud juhtudel, samuti siis, kui Seltsi huvid seda nõuavad.
11.3.3. Juhatus peab Üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.
11.3.4. Kui Juhatus ei kutsu Üldkoosolekut punktis 11.3.2. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad Üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras Juhatusega.
11.3.5. Üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 7 (seitse) päeva. Teated saadetakse Seltsi liikmetele kirjalikult Seltsi liikmete nimekirja kantud aadressidel.
6  11.4.   Üldkoosoleku läbiviimine
11.4.1. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Seltsi liikmetest.
11.4.2.  Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui Üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed.
11.4.3. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on Üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole Üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui Üldkoosolekul osalevad või on esindatud Seltsi kõik liikmed.
11.4.4. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Seltsi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.
7  11.5. Üldkoosoleku otsus.
11.5.1. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest.
11.5.2. Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Seltsi liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
11.5.3. Igal Seltsi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Selts otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
8  11.6. Põhikirja muutmine
11.6.1. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 Üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

XII  Juhatus

12.1. Seltsil on Juhatus, mis seda esindab. Juhatuses on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget. Juhatuse liige valitakse 3 (kolmeks) aastaks.
12.2. Juhatuse Esimees korraldab Juhatuse tegevust.
12.3. Juhatuse pädevusse kuulub:
12.3.1. Seltsisiseste eeskirjade kehtestamine;
12.3.2. Seltsipoolsete toetuste andmise ja sponsoreerimise otsustamine;
12.3.3. Seltsi ürituste korraldamine;
12.3.4. Seltsi varade kasutamise ja käsutamise korraldamine;
12.3.5. jooksvate küsimuste lahendamine;
12.3.6. Seltsi ametlike seisukohtade vastuvõtmine Seltsi liikmete ühistes huvides;
12.3.7. muude küsimuste otsustamine, mis on seaduse või põhikirjaga antud Juhatuse pädevusse.
12.4. Juhatus peab Seltsi liikmete nimekirja, kuhu kantakse liikme nimi, isiku- või registrikood ja aadress.
12.5. Seltsi võib õigustoimingutes esindada iga Seltsi juhatuse liige.
12.6. Juhatus võib Seltsi kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata Üldkoosoleku otsuse alusel ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.
12.7. Juhatuse liikmed määrab Üldkoosolek.
12.8. Juhatuse liikme võib sõltumata põhjusest Üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda. Seejuures lõpevad temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused vastavalt lepingule.
12.9. Juhatus peab andma Seltsi liikmetele põhjendatud kirjalikul taotlusel vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
12.10. Juhatuse liikmel on õigus Seltsilt nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
12.11. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kvartalis.
12.12. Juhatuse otsus
12.12.1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole Juhatuse liikmetest.
12.12.2. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav Juhatuse koosolekus osalenud Juhatuse liikmete poolthäälte enamus. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks Juhatuse Esimehe hääl.

XIII Järelevalve
 
13.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib Üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
13.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
13.3. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad Üldkoosolekule. 

XIV Aruandlus
 
14.1. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.
14.2. Majandusaasta aruanne
14.2.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
14.2.2. Juhatus esitab aruanded Üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kui Seltsil on audiitor või revisjonikomisjon, peab aruannetele lisama audiitori järeldusotsuse või revisjonikomisjoni arvamuse.
14.2.3. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab Üldkoosolek.
14.2.4. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik Juhatuse liikmed.

XV Seltsi lõpetamine

15.1. Selts lõpetatakse seaduses ettenähtud alustel.
15.2. Seltsi lõpetamisel Üldkoosoleku otsusega on vastav otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 Üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
15.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist tagastatakse vara selle vara Seltsile andnud annetajale. Kui ei ole võimalik selgeks teha, kas konkreetse isiku poolt seltsile antud vara on juba kulutatud või mitte, siis kuulub vara jagamisele proportsionaalselt nende vara andjate vahel, keda mõistlikult alles jäänud vara andjateks pidada võib.

* * *

Käesolev põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 23. augustil 2005.a.