Eesti keel English По-русски

Liikmeks astumine

EPREL  liikmeks vastuvõtmise ja liidust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord:

Liituma oodatakse eelkõige firmasid, kes küsivad endalt, mida nad saavad teha Liidu ja ühiskonna heaks, sest ilma sotsiaalse vastutustundeta ei tohiks Liidu juhatuse arvates tänases Euroopas personalivaldkonnas tegutseda.

 1. Taotleja esitab Seltsile kirjaliku avalduse.
 2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi liikmete üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek). Kandidaadi vastuvõtmine Seltsi liikmeks otsustatakse Üldkoosolekul salajasel hääletusel ühehäälsusega. Üldkoosolek ei ole kohustatud Seltsi vastuvõtmise ega mittevastuvõtmise otsust motiveerima.
 3. Seltsi liikmelisus algab Üldkoosoleku poolt isiku Seltsi vastuvõtmise avalduse rahuldamise hetkest.
 4. Hääletusel positiivse tulemuse saanud kandidaat peab enne Seltsi liikmeks registreerimist tasuma Seltsi poolt kehtestatud sisseastumismaksu. Kogu Seltsi liikmeks olemise perioodi vältel tasub liige liikmemaksu, maksude suurused määrab igaks majandusaastaks Üldkoosolek. Liikmemaksude tasumine toimub Seltsi poolt kehtestatud korras.
 5. Liikmel on õigus Seltsist välja astuda.
  5.1  Liige esitab vastava kirjaliku avalduse Juhatusele.
  5.2  Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, ei pea liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
  5.3  Liikme liikmelisus Seltsis lõpeb Juhatusele avalduse esitamise hetkest
 6. Liikme võib Seltsist välja arvata:
  6.1   Põhikirja sätete täitmata jätmisel;
  6.2  Seltsi olulisel määral kahjustamise eest.
  6.3  Liikmemaksu tasumata jätmisel, kui liikmemaksu tasumise tähtajast on möödunud üle kolme kuu.
  6.4   Üldkoosoleku või Juhatuse otsuse jämeda või vähemalt teistkordse rikkumise korral.
  6.5   Liikme väljaarvamise otsustab Üldkoosolek Juhatuse ettepanekul Seltsi liikme taotluse alusel või omal algatusel.
  6.6   Liikme väljaarvamine ei vabasta Seltsist väljaarvatud liiget tema poolt väljaarvamise otsustamise hetkeni tasumata liikmemaksu tasumisest.

Liikmeks astumiseks (kandideerimiseks) tuleb järgmised dokumendid:

 1. Ettevõtte B-kaart
 2. Tõend Maksu- ja tolliametist maksuvõlgade puudumise kohta
 3. Majandusaasta aruanne (vähemalt 2 viimast aastat)
 4. Motivatsioonikiri
 5. Sooviavaldus liikmeks astumise kohta
 6. Kinnitus põhikirja ja eetikakoodeksi aktsepteerimise ja järgimise kohta 

Liidul on õigus vastavalt vajadusele  küsida juurde  lisadokumente ja –informatsiooni.